Icoongroot

Privacyverklaring

In deze privacyverklaring kun je lezen hoe we binnen de Diamant-groep, waar Onze 013 boerderijen onderdeel van is, met jouw persoonlijke gegevens omgaan en welke rechten je in dit kader hebt. We hebben deze privacyverklaring opgesteld in lijn met de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). Deze landelijke wet regelt de privacy rondom persoonlijke gegevens.

Algemeen

UWV en de gemeenten zijn verantwoordelijk van de begeleiding van kandidaten naar werk. Het gaat dan om kandidaten die onder de Participatiewet vallen. UWV en gemeenten schakelen voor de uitvoering van deze wettelijke taak de Diamant-groep in. Dit doen wij bijvoorbeeld door het aanbieden van werkplekken, re-integratie- en participatietrajecten, individuele begeleiding en/of onderzoeken. Door ons werk weten we een heleboel van kandidaten: van een telefoonnummer tot werkervaring, van schuldenproblematiek tot inkomen. Deze informatie kan relevant zijn om een goed traject of effectieve begeleiding te kunnen bieden.
Belangrijk is dat al jouw gegevens bij ons in goede handen zijn: dat jouw privacy volledig wordt beschermd en dat er geen dingen gebeuren met jouw gegevens die jij niet wil. Daarvoor hebben we deze privacyverklaring gemaakt. Hierin kun je lezen hoe we met jouw gegevens omgaan.

Verantwoordelijke

De Diamant-groep is volgens de wet de ‘verwerkingsverantwoordelijke’. Dit betekent dat de Diamant-groep beslist welke gegevens van een kandidaat (persoonsgegevens) worden verwerkt, waarom dit gebeurt en hoe dat gebeurt. De Diamant-moet dit zorgvuldig doen, en volgens de regels van de AVG. De Diamant-groep verwerkt gegevens van:

 • Kandidaten die worden aangemeld door gemeenten, UWV of werkgevers, voor werkplekken, reintegratie-& participatietrajecten, individuele begeleiding en/of onderzoeken;
 • Kandidaten die zichzelf aanmelden, voor werkplekken, re-integratie- & participatietrajecten, individuele begeleiding en/of onderzoeken;
 • (Contactpersonen van) Opdrachtgevers (gemeenten, UWV en werkgevers) voor de uitvoering van de dienstverlening, terugkoppeling van de (tussentijdse) resultaten van die dienstverlening, verantwoording en facturering.

Persoonsgegevens

De Diamant-groep verwerkt ‘persoonsgegevens’. Dit zijn alle gegevens die informatie kunnen verschaffen over een (natuurlijke) persoon. De Diamant-groep gebruikt je naam, adres, e-mailadres en telefoonnummer om contact met je te kunnen opnemen. Bijzondere persoonsgegevens – zoals het BSN-nummer – worden alleen verwerkt vanuit een wettelijke verplichting. Verder verwerken wij persoonlijke gegevens als deze noodzakelijk zijn voor het uitvoeren van de opdracht gericht op de re-integratie naar werk. Bijvoorbeeld: een curriculum vitae, een indicatierapport, informatie over noodzakelijke werkaanpassingen, gegevens vanuit de opdracht of plan van aanpak, gespreksverslagen en rapportages voor de opdrachtgever.

De Diamant-groep deelt rapportages over de uitgevoerde dienstverlening en de resultaten met de opdrachtgever en informeert de kandidaten hierover vooraf. De Diamant-groep kan persoonlijke gegevens ook bij de invulling van een vacature – met toestemming van de kandidaat – delen met een werkgever.

Grondslag van de verwerking

De Diamant-groep moet het gebruik van jouw persoonsgegevens kunnen baseren op één van de grondslagen uit artikel 6 van de AVG. De Diamant-groep baseert zich voor de verwerking van jouw persoonsgegevens  op de grondslag ‘toestemming’.

Beveiliging persoonsgegevens

Het artikel 32 van de AVG verplicht de Diamant-groep om passende technische en organisatorische maatregelen te nemen om het verlies van persoonsgegevens, onbevoegde toegang of onrechtmatige
verwerking tegen te gaan. De Diamant-groep heeft hiervoor passende maatregelen genomen.

Bewaartermijn persoonsgegevens

De Diamant-groep bewaart je persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk is voor het doel van de verwerking (artikel 5, eerste lid, sub e, AVG). Bijvoorbeeld:

 • De persoonsgegevens van opdrachtgevers en kandidaten worden tot uiterlijk één jaar na afronding van de dienstverlening bewaard.
 • Bij het aangaan van een dienstverband bewaart de Diamant-groep onderstaande gegevens volgens de wettelijke bewaartermijnen.
  • Gegevens voor de loonbelasting, zoals loonbelastingverklaring, kopie identiteitsbewijs, tewerkstellingsvergunning en arbeidsovereenkomst, tot vijf jaar na het eind van het kalenderjaar waarop het
   dienstverband is beëindigd.
  • Gegevens voor de salarisadministratie en fiscale documenten, zoals salarisadministratie en pensioenverplichtingen, tot zeven jaar na einde dienstverband;
  • Personeelsdossier tot twee jaar na einde van het dienstverband.

Privacyrechten

Je kunt de Diamant-groep vragen om inzage in je persoonsgegevens. Na ontvangst van je verzoek, ontvang je binnen één maand een overzicht van je persoonsgegevens. Als daarin fouten staan, dan kun je verzoeken je gegevens aan te passen, aan te vullen, te verwijderen of af te schermen. Je kunt deze toestemming ook intrekken.
Daarnaast kun je de Diamant-groep verzoeken om overdracht van je persoonsgegevens (uitsluitend digitale informatie)) en/of kun je bezwaar aantekenen tegen de onterechte verwerking van je persoonsgegevens.
Vragen over deze privacyverklaring of een verzoek over de verwerking van je persoonsgegevens kun je sturen naar:

Diamant-groep
t.a.v. functionaris gegevensbescherming
Postbus 5033
5004 EA Tilburg 

e-mail: fg@diamant-groep.nl

Als je een klacht hebt over de verwerking van je persoonsgegevens door de Diamant-groep, laat dit dan vooral aan je contactpersoon weten. Mochten we er samen niet uitkomen, dan heb je het recht om een klacht in te dienen bij de toezichthouder privacy, de Autoriteit Persoonsgegevens. Heb je vragen over de privacyverklaring, dan kun je altijd contact met je contactpersoon opnemen.

Wijzigingen privacyverklaring

Deze privacyverklaring is voor het laatst aangepast in april 2020. De Diamant-groep kan deze privacyverklaring aanpassen. Nieuwe versies worden altijd op de website www.diamant-groep.nl en op intranet gepubliceerd. Wij raden je daarom aan om deze privacyverklaring regelmatig te raadplegen, zodat je op de hoogte blijft van eventuele wijzigingen.

Cookiebepaling

We zijn als de Diamant-groep wettelijk verplicht de gebruiker van onze website te informeren over ‘cookies’ en toestemming te vragen voor het gebruik hiervan. Ook de website van de Diamant-groep maakt gebruik van cookies.

Wat zijn cookies?

Cookies zijn bestanden die uw voorkeuren tijdens het browsen onthouden en opslaan op uw eigen apparaat. Een cookie slaat niet uw naam, adres, leeftijd of andere persoonlijke gegevens op. Ook andere persoonlijke gegevens als wachtwoorden weet een cookie niet. Ze onthouden alleen uw voorkeuren en uw interesses op basis van uw surfgedrag.

Welke cookies gebruikt de Diamant-groep?
Functionele cookies

Functionele cookies zorgen ervoor dat de site goed werkt. Denk bijvoorbeeld aan cookies voor onze zoekfunctie. Uw apparaat onthoudt de indeling die u zelf gemaakt hebt. Voor deze cookies hoeven we niet vooraf toestemming te vragen.

Cookies voor websitestatistieken, analytische cookies

Met analytische cookies krijgen we inzicht in hoe u gebruik maakt van onze websites. Met deze inzichten proberen we onze website te verbeteren. Analytische cookies maken een minimale inbreuk op uw privacy. De opgeslagen gegevens zijn niet te herleiden tot een persoon. We maken bij de KikMaat gebruik van Google Analytics. Bijvoorbeeld om te analyseren welke pagina’s het beste worden bezocht en via welke browser of apparaat mensen surfen. Op basis daarvan kunnen we onze sites verbeteren. Deze gegevens worden anoniem opgeslagen dus zijn niet te herleiden naar wie u bent. Ze worden alleen gebruikt om uw bezoek aan onze site te analyseren. Ook voor deze anonieme cookies hoeven we niet vooraf toestemming te vragen.

Cookies weigeren

De cookies die we gebruiken zorgen ervoor dat u de website beter kunt gebruiken en de informatie die we via de cookies verzamelen is voor ons belangrijk om de inhoud van de website goed op onze bezoekers af te stemmen. We waarderen het daarom als u ons cookies laat gebruiken. Wilt u desondanks dat via www.diamant-groep.nl geen cookies worden geplaatst op uw computer? Dan kunt u de instellingen van uw browser zo instellen dat cookies worden geweigerd. Hoe dat moet is afhankelijk van welke browser u gebruikt. U kunt dit het beste opzoeken via de helpfunctie van uw browser.

CONTACT

Diamant-groep

t.a.v. functionaris gegevensbescherming

Postbus 5033

5004 EA Tilburg

e-mail: fg@diamant-groep.nl